Blogg

från dröm till företag- Att göra en affärsplan del 2

Nu har vi kommit till affärsplanen. En förslag på hur en affärsplan kan vara utformad är följande överskrifter.

1.    Introduktion

2.    Vision

3.    Sammanfattning av affärsmodell

4.    Utförlig affärsmodell

5.    Teamet

6.    Riskanalys

7.    Genomförandeplan

8.    Likviditetsbudget

9.    Resultatbudget.

Försättsblad

Ett snyggt försättsblad ger ett professionellt intryck och ska innehålla: företagets namn, samtliga deltagares namn och kontantkuppgifter, sekretessklausul (se nedan), och om möjligt en bild på erbjudandet.

1. Introduktion

I din introduktion skriver du kort och säljande om affärsidén för att den som läser ditt bidrag snabbt ska kunna få en överblick över vad affärsplanen innehåller. Introduktionen är en kort presentation av din produkt, tjänst eller organisation och har som syfte att övertyga mottagaren att det här är en bra ide och ska leda till att man vill läsa hela affärsplanen.

2. Vision

·      Vad är företagets vision?

·      Varför gör du det här?

3. Sammanfattning av affärsmodellen

Att sammanfatta hur man ska tjäna pengar och för att få en tydlig bild över affärsmodellen så tar du din Business Model Canvas (BMC) som du gjort tidigare och klipper in. På så sätt kan du överskådligt förklara hur din affärsmodell hänger ihop. Har du inte gjort någon BMC så kan du läsa här hur du gör en BMC.

4. Affärsmodell

När du klippt in din business model canvas så ska du beskriva affärsmodellen mer utförligt i avsnitten som kommer efteråt.

Frågorna är som är nerskrivna under respektive avsnitt är till för att underlätta och det är helt upp till dig att välja vilka frågor som passar just dittt område och utveck- lingsfas.

4.1. Värdeerbjudande

–       Vilka problem eller behov du löser med din idé och varför det är viktigt för din kund att få detta löst?’

–       Vad är din lösning på problemet eller behovet och vad är det som är unikt med den? (koncept, produkt, affärsmodell, etc.)

–       Vad nyttan/värdet är för kunden med att använda din produkt/tjänst? (uttryckt i pengar/tid/bekvämlighet/förbättrad kvalitet/etc.)

–       Vilka konkurrerande produkter/tjänster som finns och beskrivit varför kunden ska köpa er produkt istället för konkurrenternas?

–       Beskriv hur du ska skydda er produkt/tjänst och skapa konkurrensfördelar? (mönsterskydd, patent, innovationstakt, design, marknadsföring, etc.

–       Beskriv om det finns patent eller rättsliga skydd som hindrar dig från att sälja din produkt/tjänst på marknaden.

–       Beskriv om produkten är färdigutvecklad? Om Nej, hur mycket tid/kapital tror du krävs för att skapa en säljbar produkt?

–       Beskriv hur ert företag blir hållbart med avseende på miljö och sociala aspekter i det långa loppet?

4.2 Kundsegment

–       Beskriv företagets första kunder? Hur många är de? Hur resonerar de? Hur ställer de sig till ert erbjudande?

–        Beskrivit dina kunder mer specifikt? ( Exempelvis ålder, kön, språk, inkomst, livsstil, köpbeteende, personlighet etc.)

–       Hur ska du nå dina tilltänkta kunder?

–       Har du undersökt att de tilltänkta kunderna faktiskt är intresserade av den lösning du erbjuder dem för att lösa deras problem? Hur gick du tillväga när du undersökte detta?

–       Hur mycket pengar kunden skulle kunna tänka sig spendera på din produkt/tjänst och vad du baserar denna siffra på?

–       Beskriv den potentiella marknad som du ser din affärsidé har. Hur ser det ut rörande Storleken, tillväxtutsikter, trender och utveckling?

4.3. Distributionskanaler

–        Var och hur ni kommer att sälja er produkt/tjänst (fysiskt/digitalt/etc.)?

–        Hur du ska leverera ert värdeerbjudande till era kunder?

–        Vilka eventuella marknadshinder som kan finnas och hur du ska kringgå dessa?

4.4. Kundrelationer

–        Hur du ska skaffa kunder?

–        Vad som krävs för att etablera och underhålla en relation till dina kunder? (exempelvis tid, pengar, resurser, etc.)

–        Hur får kunden kännedom om företaget och ditt erbjudande?

–        Hur ska du få kunden att köpa din produkt/tjänst?

–        Hur du ska differentiera ert erbjudande i förhållande till konkurrenternas? Kommer du att konkurrera genom bättre teknik, design, service, tillgänglighet, pris etc.?Har ditt företag större hållbarhetsfördelar?

–        När du väl har fått kunder, hur går du tillväga för att behålla dem på lång sikt?

4.5. Intäkter

–       Hur du ska tjäna pengar på din idé? Från vilka håll får du in pengar? (direktförsäljning, återförsäljare, annonsförsäljning, serviceavtal, licensiering, franchising, abonnemang, etc.)

–        Hur mycket av produkter/tjänster du tror att ni kommer att sälja? När kommer du att sälja dem?

–        vilket pris du kommer att ta betalt för din produkt/tjänst och hur du kom fram till detta pris?

4.6. Nyckelpartners

–        Beskriv vilka samarbeten/partnerskap som är viktiga för din verksamhet? (leverantörer, distributörer, tillverkare, reklambyråer, återförsäljare, etc.)

–        Har dina partners någora viktiga resurser som du behöver? (t.ex. personal, material, kunskap etc.

–        Hur du ska initiera kontakten med era potentiella partners?

–        Har du undersökt dina samarbeten/partnerskap ur ett etiskt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart perspektiv?

4.7. Nyckelaktiviteter

–        Vilka nyckelaktiviteter  måste du och ditt team vara duktiga på för att kunna skapa och leverera ert värdeerbjudande till kunden? (exempelvis tillverkning, produktutveckling, logistikhantering, försäljning, outsourcing, utveckla mjukvara, etc.)

4.8 Nyckelresurser

–        Vilka är de viktigaste resurserna för att kunna skapa och leverera er produkt/tjänst? (exempelvis personal, webbsida, maskiner, byggnader, fordon, patent, varumärke etc.)

–        Vilka är dina distributionskanaler och kräver de några specifika resurser?

4.9. Kostnader

–       Vilka de största kostnaderna och hur kommer det att vara när företaget kommit igång? (rangordna dem gärna i storleksordning)

–       Vilka är era kostnader för marknadsföring?

–        Har företaget har ett kapitalbehov det första året och hur planerar att finansiera det?

–        Har du kommenterat era beräkningar i texten? Vilka antaganden baserar ni era kalkyler på?

5. Teamet

–        Vilka personer finns i teamet, vilka roller och relevanta erfarenheter ni har? Varför kommer just ert team kommer att lyckas med denna idé och bli framgångsrikt?

–        Hur de erfarenheter och kunskaper som saknas knytas till teamet?

–        Vad motiverar er? Varför gör du och ditt team detta?

6. Riskanalys

–       Har du fått några indikationer på att det finns kunder som är villiga att betala för er produkt/tjänst? Har ni gjort något marknadsundersökning.

–        Beskrivit och värderat de risker som finns i de olika delarna i er affärsmodell och som kan hotar ert företags framgångar (tekniska, ekonomiska, marknads-, miljö-, personalhinder, etc.)?

–        Hur ni hanterar dessa risker och minimerar deras negativa inverkan? (Ett förslag är beskriva detta genom olika troliga scenarior ).

7. Genomförandeplan

Skapa en genomförandeplan med aktiviteter och milstolpar över företagets framtid. Förslagsvis kan du använda dig utav ett s.k. ”GANTT-schema”.  Hur man gör ett GANNT-shema kommer att beskrivas inom kort

8-9 . Likviditet- och Resultatbudget

Beskriv er budget och förklara de siffror ni anger och vilka antaganden ni har baserat siffrorna på. Hur man gör ett resultat och likviditetsbudget finns här

 

Peter Nordin

Grundare av Entrepreneurial Hive, Göteborg Citykonferens, Ardor och Nordux